آپلود کاتالوگ

شما مجاز هستید فایل با پسوند های pdf, jpg, png را بارگذاری نمایید.

*حداکثر سایز فایل، 5 مگاباییت(mg) می باشد.

span.file_title_clean{margin:0;padding:0;border-style:none;background:none;color:black}input[type=”text”].file_input_textbox{position:relative;width:150px;height:25px;margin:0;padding:0;border:1px solid;border-color:#BBB;background-color:white;color:black}input[type=”text”].file_input_textbox:disabled{position:relative;width:150px;height:25px;margin:0;padding:0;border:1px solid;border-color:#BBB;background-color:white;color:silver}input[type=”text”].file_input_textbox_nofile{position:relative;width:150px;height:25px;margin:0;padding:0;border:1px solid;border-color:#BBB;background-color:red;color:black}form.file_input_uploadform{position:relative;width:100px;height:27px;overflow:hidden;margin:0;padding:0}input[type=”button”].file_input_button{width:100px;height:27px;position:absolute;top:0;margin:0;padding:0;background-color:#EEE;color:#555;background-image:url(http://www.behjoo.ir/wp-content/plugins/wp-file-upload/images/white-grad-active.png);background-position:left top;background-repeat:repeat-x;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#BBB;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px}input[type=”button”].file_input_button_hover{width:100px;height:27px;position:absolute;top:0;margin:0;padding:0;background-color:#EEE;color:#111;background-image:url(http://www.behjoo.ir/wp-content/plugins/wp-file-upload/images/white-grad-active.png);background-position:left top;background-repeat:repeat-x;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#333;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px}input[type=”button”].file_input_button:disabled,input[type=”button”].file_input_button_hover:disabled{width:100px;height:27px;position:absolute;top:0;margin:0;padding:0;background-color:#EEE;color:silver;background-image:url(http://www.behjoo.ir/wp-content/plugins/wp-file-upload/images/white-grad-active.png);background-position:left top;background-repeat:repeat-x;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#BBB;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px}input[type=”file”].file_input_hidden{font-size:45px;position:absolute;right:0;top:0;margin:0;padding:0;-ms-filter:”progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)”;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;-khtml-opacity:0;opacity:0}input[type=”button”].file_input_submit{width:100px;height:27px;position:relative;margin:0;padding:0;background-color:#EEE;color:#555;background-image:url(http://www.behjoo.ir/wp-content/plugins/wp-file-upload/images/white-grad-active.png);background-position:left top;background-repeat:repeat-x;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#BBB;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px}input[type=”button”].file_input_submit:hover,input[type=”button”].file_input_submit:focus{width:100px;height:27px;position:relative;margin:0;padding:0;background-color:#EEE;color:#111;background-image:url(http://www.behjoo.ir/wp-content/plugins/wp-file-upload/images/white-grad-active.png);background-position:left top;background-repeat:repeat-x;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#333;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px}input[type=”button”].file_input_submit:disabled{width:100px;height:27px;position:relative;margin:0;padding:0;background-color:#EEE;color:silver;background-image:url(http://www.behjoo.ir/wp-content/plugins/wp-file-upload/images/white-grad-active.png);background-position:left top;background-repeat:repeat-x;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#BBB;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;border-radius:2px}table.file_messageblock_table{margin:0;padding:0;border:none}td.file_messageblock_header_td{border:1px solid #ddd;margin:0;padding:0}div.file_messageblock_header{margin:0;padding:2px}label.file_messageblock_header_label{font-weight:700;font-size:12px;line-height:1}td.file_messageblock_arrow_td{border:1px solid #ddd;margin:0;padding:0;width:20px;vertical-align:middle}div.file_messageblock_header_arrow_up{width:0;height:0;border-left:5px solid transparent;border-right:5px solid transparent;border-bottom:5px solid #555;margin:5px 1px 1px 5px;font-size:0;line-height:0;_border-right-color:pink;_border-left-color:pink;_filter:chroma(color=pink)}div.file_messageblock_header_arrow_down{width:0;height:0;border-left:5px solid transparent;border-right:5px solid transparent;border-top:5px solid #555;margin:5px 1px 1px 5px;font-size:0;line-height:0;_border-right-color:pink;_border-left-color:pink;_filter:chroma(color=pink)}td.file_messageblock_subheader_td{margin:0;padding:0;border:1px solid #ddd}div.file_messageblock_subheader_message{margin:0;padding:2px;background:none}label.file_messageblock_subheader_messagelabel{font-weight:400;font-size:12px;line-height:1}div.file_messageblock_subheader_adminmessage{margin:0;padding:2px;background-color:#F7F7F7;overflow:scroll}label.file_messageblock_subheader_debugmessage_label{margin:0;padding:0;background:none;border:none;font-weight:700}div.file_messageblock_subheader_debugmessage_container{margin:0 0 0 20px;padding:0;background:none;border:none;font-size:10px}label.file_messageblock_subheader_adminmessagelabel{font-weight:400;font-size:12px;font-style:italic;line-height:1}td.file_messageblock_filenumber_td{width:30px;margin:0;padding:2px;text-align:center;vertical-align:middle;font-weight:700;font-size:11px;line-height:1;border:1px solid #ddd}td.file_messageblock_fileheader_td{margin:0;padding:0;border:1px solid #ddd}div.file_messageblock_fileheader{margin:0;padding:2px}label.file_messageblock_fileheader_label{font-weight:700;font-size:11px;line-height:1}td.file_messageblock_filearrow_td{border:1px solid #ddd;margin:0;padding:0;width:20px;border:1px solid #ddd;vertical-align:middle}div.file_messageblock_file_arrow_up{width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-bottom:4px solid #555;margin:5px 1px 1px 6px;font-size:0;line-height:0;_border-right-color:pink;_border-left-color:pink;_filter:chroma(color=pink)}div.file_messageblock_file_arrow_down{width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-top:4px solid #555;margin:5px 1px 1px 6px;font-size:0;line-height:0;_border-right-color:pink;_border-left-color:pink;_filter:chroma(color=pink)}td.file_messageblock_filesubheaderempty_td{width:30px;margin:0;padding:0;border:1px solid #ddd}td.file_messageblock_filesubheader_td{margin:0;padding:0;border:1px solid #ddd}div.file_messageblock_filesubheader_message{margin:0;padding:2px;background:none}label.file_messageblock_filesubheader_messagelabel{font-weight:400;font-size:11px;line-height:1}div.file_messageblock_filesubheader_adminmessage{margin:0;padding:2px;background-color:#F7F7F7}label.file_messageblock_filesubheader_adminmessagelabel{font-weight:400;font-size:11px;font-style:italic;line-height:1}

div.wfu_overlay_editor{width:18px;height:18px;padding:2px;box-shadow:1px 1px 2px #aaa;position:absolute;top:0;left:0;z-index:2;display:none;background-color:white;line-height:1}.wfu_container:hover div.wfu_overlay_editor,.wfu_browser_container:hover div.wfu_overlay_editor{display:block}div.wfu_overlay_editor:hover{background-color:yellow}button.wfu_overlay_editor_button,button.wfu_overlay_editor_button:focus{background:none;border:none;margin:0;padding:0;width:100%;height:100%;outline:none}img.wfu_overlay_editor_img{vertical-align:top}div.wfu_overlay_container{position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;left:0;margin:0;padding:0;background-color:rgba(255,255,255,.7);z-index:2;display:none}table.wfu_overlay_table,table.wfu_overlay_table tr,table.wfu_overlay_table td{border:none;margin:0;padding:0;background:none;width:100%;height:100%}table.wfu_overlay_table td{text-align:center;vertical-align:middle}div.wfu_overlay_container_inner{position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;left:0;margin:0;padding:0;background:none}div.wfu_overlay_container label{margin-left:4px}

بارگزاری فایل ها