انواع تست های تشخیصی دید عمق و دید بعد، آستیگماتیسم، انحرافات مخفی افقی و عمودی و ….