ایونت باغبانی و کشاورزی کودک

**در تمامی دوره‌ها، کارگاه و ایونت‌ها وسایل و لوازم مورد نیاز برای انجام فعالیت باغبانی و کشاورزی از سوی گروه باغبانی کودک مریان تامین می‌گردد.**