بازی جزیره

در این بازی هر کدام از بازیکنان دارای ۸ مهره است که با انداختن تاس و آوردن عدد ۶ وارد بازی می‌شوند. هر کدام از قسمت‌هایی که با چهار خانه سیاه در چهار گوش آن احاطه و با رنگ متفاوت نشان داده شده، یک جزیره است و بازیکنی که در هر جزیره و در خانه‌های سیاه، تعداد مهره بیشتری داشته باشد آن جزیره مال اوست و هر کس که تعداد بیشتری جزیره داشته باشد برنده بازیست. در صورتی که دو بازیکن هر کدام دو خانه از چهار خانه سیاه هر جزیره را اشغال کنند در محاسبه نهایی هر کدام نیمی از جزیره را دارا هستند. بازیکن‌ها می‌توانند مهره‌های حریف را در هر خانه به جزء خانه های سیاه بزنند تا بازی را از نو شروع کند و نیز در صورتی که مهره‌ای در هر کدام از خانه های سیاه وجود داشت نمی توان وارد آن شد.

نکته: آوردن عدد ۶ دارای جایزه بوده و جایزه آن انداختن دوباره تاس است.