بازی خط چان

در این بازی هر بازیکن دارای ۴ مهــــــره است بازیکن‌ها با انداختن یک تاس و آوردن عدد ۶ وارد بازی می‌شوند. هر کس که بتوانند زودتر از سایرین مهره‌های خود را به خانه های سیاه برساند و هر چهار مهره خود را در یک خط و یک راستا قرار دهد (افقی ، عمودی و مورب) برنده بازیست.

حرکت در این بازی به صورت ساعت گرد بوده و بازیکن‌ها می‌توانند مهره حریف خود را حذف کنند تا مجبور شود با آوردن مجدد عدد ۶ بازی را از نقطه شروع آغاز کند. در شمارش خانه‌ها، خانه‌های سیاه نیز محاسبه می‌شوند اما در صورتی که یکی از مهره‌های سایر بازیکنان در آن باشد نمی‌توان وارد آن شد و یا مهره را حذف کرد.

نکته: آوردن عدد ۶ دارای جایزه بوده و جایزه آن انداختن دوباره تاس است.