بازی سوسو

در این بازی هر بازیکن دارای ۴ مهـــــره است که با انداختن تاس و آوردن عدد ۶ وارد بازی

می‌شود. در این بازی ۱۸ خانه سیاه وجود دارد که ۱۸ مهره با رنگ متفاوت قبل از شروع بازی در آنها قرار داده شده است. بازیکن‌ها باید مهره‌های خود را به خانه‌های مقصـــــد همرنگ مهره‌هایشان برسانند؛ اما می‌توانند قبل از آن در طی مسیر مهره‌های خود را به خانه‌های سیاه رسانده تا مهره‌هایی که در آنها هست را تصاحب کنند. داشتن هر دو مهره از آنها معادل رساندن یک مهره خود به خانه‌های انتهایی است. پس هر کس که زودتر مهره‌های خود را به خانه‌های انتهایی برساند و تعداد بیشتری مهره رنگی را تصاحب کرده باشد برنده بازی است.

نکته۱: آوردن عدد ۶ دارای جایزه بوده و جایزه آن انداختن دوباره تاس است.

نکته۲: حرکت فقط رو به جلو است و امکان برگشت به عقب وجود ندارد.