بازی فوتچان

هر بازیکن دارای ۱۱ مهره است که با انداختن تاس و آوردن عدد ۶ از خانه  ســـــفید بازی را آغاز می کند. بازیکن ها باید سعی کنند که مهره های خود را به خانه سفید در زمین بازیکن مقابل برسانند که در این صورت هر بار رساندن مهره به نقطه مذکور یک گل محسوب می شود و مهــــــــره از دور بازی خارج می گردد. بازیکنان می توانند مهره حریف را با رساندن مهره خود به خانه‌ای که مهره حریف در آن قرار دارد زده و آن را از بازی حذف کنند که دیگر نمی تواند وارد بازی شود. مسیر حرکت به تمام جهات امکان‌پذیر است. هر کس که بتواند تعداد بیشتری ازمهره های خود را به خانه سفید برساند گل های بیشتری زده و برنده بازی است.

نکته: آوردن عدد ۶ دارای جایزه بوده و جایزه آن انداختن دوباره تاس است.