بازی نیلو چان

در این بازی هر بازیکن دارای ۴ مهره است که با انداختن تاس و آوردن عدد ۶ وارد بازی می‌شود. بازیکن‌ها باید مهره‌های خود را به خانه‌های سیاه برسانند. هر کس که بتواند زودتر و بیشتر از سایرین این کار را انجام دهد برنده بازیست. حرکت در این بازی فقط رو به جلوست و امکان زدن مهره حریف نیز وجود دارد.

نکته: آوردن عدد ۶ دارای جایزه بوده و جایزه آن انداختن دوباره تاس است.