بانک مشاغل و کسب وکارهای آموزشی

پایگاه اینترنتی بهجو بر اساس شناخت درخواست­ها و نیازمندی های مدارس طراحی گردیده است. این سایت بستری مناسب جهت معرفی مشاغل و خدمات تخصصی به مراکز آموزشی می باشد.

تمامی کسب وکارهایی که در حوزه آموزشی فعال هستند می توانند با ثبت اطلاعات خود و قرار گرفتن در دسته بندی های سایت، امکان برقراری ارتباط با مدارس و مراکز آموزشی را برای خود فراهم آورند.