بسته آموزشی اوریگامی حرکتی (جدید)

محتویات این بسته:

دستورالعمل تا کردن کاغذ برای ساخت مدل های متنوع جعبه های اوریگامی
24 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی متناسب با مدل های آموزش داده شده