بسته ی آموزشی روبیک روبیکو

بسته آموزشی روبیک روبیکو

فواید آموزش مکعب روبیک جنبه های بسیار زیادی در بهبود عملکرد ذهنی ومغزی کودکان داراست و باعث باز شدن ذهن نسبت به رویدادا ها وعکس العمل سریع در برخورد با آنها میشود.

بهبود عملکرد وهاهنگی بیشتر بین چشم ها و دست ها از جمله فواید مهم حل مکعب روبیک است از جمله دیگر مزایای آموزش روبیک میتوان به افزایش تمرکز وسرعت در پردازش مغزی نام برد.

پک آموزش مکعب روبیک در مجموعه داناکو تحت عنوان روبیکو علاوه براستفاده از مکعب روبیک روان وباکیفیت دارای یک کتاب کار آموزشی است.