جدول چند منظوره آریو

اهداف آموزشی:

آموزش ریاضی به کودکان:

  • ضرب و تقسیم
  • جمع و تفریق
  • قرینه سازی
  • سودکو
  • میانگین
  • تطابق و تناظر

ترغیب کودکان به یادگیری با تأکید بر بازی و سرگرمی (STEAM)

مناسب کودکان دوره ابتدایی (سنین 6 تا 12 سال)