دایره های کسری آریو

اهداف آموزشی:

  • ساده سازی مفاهیم کسرها
  • یادگیری آسان تر مفاهیم مرتبط با کسرها
  • درک تفاوت ارزش کسرهای مختلف با مقایسه و به شیوه عینی
  • کشف روابط ریاضی بین اعداد گوناگون با بازی