دروازه فوتبال

دروازه گل کوچیک

ابعاد دروازه گل کوچیک  ۸۵×۱۳۰

قیمت لوله 7 : 13،000،000

دروازه گل کوچیک کودکان 

قیمت:1،600،000 ریال

دروازه فوتبال استاندارد

دروازه فوتبال استاندارد قانونی با لوله 8 قیمت: 32.000.000 ریال          

دروازه فوتبال آلومینیومی

دروازه فوتبال آلومینیومی با ابعاد استاندارد 32/7 × 23/ 2

250,000,000 ریال