دیوار سنگ نوردی

پنل به ابعاد 2/40 در 1/20 سانتی متر

قیمت هر پنل با ضخامت 16 میلی متر  1/500/000 تومان

قیمت هر پنل با ضخامت25  میلی متر  2/500/000 تومان