ریاضی آسان

ریاضی آسان

ریاضی آسان داناکو یک سیستم محاسباتی ذهنی است که براساس یکی از روش های محاسباتی قدیمی وهندی که در آن اعمال ریاضی براساس فرمول هایی تعریف شده ساده سازی و حل میشوند تعریف وتهیه شده است.

درسیستم ریاضی آسان داناکو تمامی اعمال به صورت یکپارچه، منظم و وزنجیر وار به هم متصل بوده که این امر یادگیری را آاسان وعلاقه به انجام محاسابات ریاضی را به دلیل کاربردی و وجذاب بودن نوع محاسباتی آن، افزایش میدهد.

در ریاضی آسان داناکو ،حتی دانش آموزان میتوانند فرمول هایی را ابداع نموده و ورای فرمول های تعریف شده محاسیبات ریاضی انجام دهند،ت کنیک های مختلف راباهم ترکیب نموده وبا قدرت ذهنی خودآنها را به راحتی حل نمایند که این امر قدرت خلاقیت ورشد ذهنی را افزایش خواهد داد