مجموعه ریاضی بازی آریو

شامل:

  • پازل جدول ضرب آریو
  • جدول چند منظوره آریو
  • راهنمای استفاده
  • پاکت نگهدارنده قطعات

دارای تأییدیه به شماره 13984 و 13985 از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش

ثبت شده در ضورای نظارت بر اسباب بازی به شماره 2/2492167/94