مدل راه سازی

     محتویات:
         
            2 بسته گچ
           یک عدد قالب
           یک عدد ابزار برش
           یک عدد سمباده- شامل پک 6 رنگ مخصوص
           شامل یک عدد آهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی