مدل ماشینهای مسابقه

   محتویات:
 
          2 بسته گچ
          یک عدد قالب

          یک عدد ابزار برش
          یک عدد سمباده
          شامل پک 6 رنگ مخصوص
          شامل یک عدد اهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ امیزی