مدل Horse and Pig

   محتویات :
 
             4 بسته گچ
             2 عدد قالب
             1 عدد سمباده
             1 عدد ابزار برش- شامل پک 6 رنگ مخصوص
             شامل یک عدد آهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی