مدل Sheep and Cattle

  محتویات: 
         
            4 بسته گچ
            2 عدد قالب
            1 عدد سمباده
            1 عدد ابزار برش- شامل پک 6 رنگ مخصوص
            شامل یک عدد آهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی