فریزبی

بشقاب پرنده (فریزبی)

دیسک پرنده تابک آلتیمیت 

تعداد 151 تــــــــا 200 عدد خرید 250،000 ریال

تعداد 101 تــــــــا 150 عدد خرید 280،000 ریال

تعداد 100 تــــــــا 51 عدد خرید 300،000 ریال

تعداد 26 تــــــــا 50 عدد خرید 330،000 ریال

تعداد 1 تــــــــا 25 عدد خرید 350،000 ریال

فریزبی معمولی 

قیمت 110،000 ریال