پازل جدول ضرب آریو

اهداف آموزشی:

  • بازی کن و جدول ضرب را یاد بگیر!
  • بازی کن و الگوهای عددی را یاد بگیر
  • بدون امکان خطا در جاگذاری قطعات

دارای تأییدیه به شماره 13985 از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش

ثبت شده در شورای نظارت بر اسباب بازی به شماره 2/2492167/94