پازل نقشه ایران آریو

همچنین با توجه به استان های همجوار، موقعیت هر استان در ذهن کودک نقش می بندد.

این پازل در اندازه کلاسی جهت استفاده دانش آموزان در مدرسه طراحی گردیده است و قابلیت نصب روی وایت برد دارد؛ همچنین دانش آموزان می توانند آن را بر روی زمین یا روی میز چیدمان نمایند.