پایه بدمینتون مدرسه

پایه بدمینتون چرخدار معمولی

وزن هر پایه 5 کیلوگرم می باشد یک جفت 3،600،000 ر یال  

پایه بدمینتون سوپر اعلا

وزن هر پایه 10 کیلوگرم می باشد

ارتفاع:1/5 متر 

قیمت:   4,700,000 ریال

پایه بدمینتون چرخدار  مدل 205

وزن هر پایه 7 کیلوگرم می باشد                         

ارتفاع پایه : 1/5 متر

قیمت:   4,100,000 ریال

تور بدمینتون گلدنت

نوار ابریشمی دور دوزی کامل  

تور ابریشمی (آنتی یوی ، رزیناسیون )

قیمت:   1,000,000 ریال