شطرنج فدراسیونی استاندارد

 

صفحه شطرنج با مهره استاندارد مسابقات اندازه صفحه 45*45 سانتیمتر .چرم مصنوعی: قیمت 800،000 ریال

تابلوی آموزشی شطرنج: 4،500،000 ریال

شطرنج همراه کیان :قیمت 650000 ریال

صفحه و مهره شطرنج فدراسیونی چترنگ : قیمت 800000 ریال