پایه والیبال مدرسه ای

میله والیبال

میله والیبال تفلون دار تلسکوپی:6,000,000 ریال

میله والیبال نمره 6 معمولی :3،900،000 ریال

پایه والیبال تلسکوپی تفلن دار:6،000،000 ریال

پایه والیبال  نمره 7 تلسکوپی معمولی: 5,500,000 ریال

پایه والیبال لوله 7 ثابت :  4،200،000 ریال