پله های شمارش آریو

آموزش شمارش اعداد

درک و یادگیری ارزش اعداد

آشنایی با نماد اعداد

یادگیری تناظر بین نماد هر عدد و ارزش آن

مقایسه اعداد و توجه به مفاهیم کمتر و بیشتر

آشنایی با جمع و تفریق های ساده