چرتکه

 

محاسبات ذهنی وچرتکه چیست؟

چرتکه از جمله رشته های مهم وتاثیرگزار ،به خصوص در بحث تسریع اعمال محاسباتی وتقویت حافظه بوده که سبب جلب نظر بسیاری از مدیران وخانواده های والدین به آن شده است .آموزش چرتکه و محاسبات ذهنی اکنون در بسیاری از کشورها اجرا ونیز رویداد های جهانی نیز در زمینه محاسبات ذهنی وچرتکه برگزار میگردد.

دربحث \”فواید آموزش چرتکه به کودکان \” دلایل زیادی ازجمله اعتماد به نفس، تقویت حافظه، تقویت حسس بصری وتصویر سازی ذهنی ودلایل زیاد دیگری نیز گفته شده است.البته نمود عینی را نیز درطی فرآیند آموزشی چرتکه مشاهده خواهید نمود.

اجرای کلاس نیازمند تجهیزانت آموزشی ونیز طرح درس ناسب می باشد تا باعث ایجاد جذابیت وجلوگیری از خستگی نوآموز شود.

یک چرتکه دانامس وبسته آموزش محاسبات ذهنی وچرتکه دانامس علاوه برارائه تجهیزات آموزشی با کیفیت از نظر آموزش نیز کاملا معیار های ذکرشده راعایت وخروجی مناسب را ایجاد خواهد کرد. در یک چرتکه دانامس تمام استاندارد های لازم جهت افزایش کیفیت بسته آموزش محاسبات ذهنی ونیز کیفیت علمی وتئوری زیر نظر کارشناسان بررسی و اجرا گردید.