ضربه گیر دیوار سالن ورزشی

ضربه گیر دیوار سالن ورزشی

ضربه گیر ضخامت 4 سانت دیوار با روکش عرض 2 متر کانتینری ایرانی و نوار تزیینی بالا هر متر  مربع  : 800.000 ریال
ضربه گیر ضخامت 5 سانت دیوار با روکش عرض 2 متر کانتینری ایرانی و نوار تزیینی بالا هر متر  مربع  :  900.000 ریال